Начин остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Више јавно тужилаштво у Нишу уређен је Правилником о приступу јавним информацијама који је донет 15.01.2008.године.

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона је информација са којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу а односи се на све оно о чему јавност има оправдам интерес да зна.

У складу са чланом 5. наведеног Закона, свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном, тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

У примени Закона о слободном приступу информацијама се мора поштовати начело једнакости предвиђено чланом 6 овог Закона, а која се односи на то да  права из овог закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев тражиоца информација од јавног значаја се подноси у писменој форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца као и што прецизнији опис информације која се тражи и друге податке који ће омогућити проналажење одговарајуће информације.
Тражилац информације није дужан да наведе разлог за захтев.

Поступање по захтеву

Тужилац, односно овлашћено лице у тужилаштву је дужно да у најкраћем року а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију или му изда копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање  или заштиту здравља становништва  и животне средине, овај орган  мора да поступи по захтеву у року од 48 сати.

У случају да овај орган из оправданих разлога није у могућности да поступи у року наведеном у ставу 1, дужан је да одмах, а најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, о томе обавести подносиоца захтева и да му одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда односно упути копију тог документа.

Ако овај орган одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи информацију, да му изда односно упути копију документа који садржи информацију, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи као и да у решењу упути тражиоца информације на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Ако овај орган не одговори на захтев у предвиђеним роковима тражилац информације може поднети жалбу Поверенику за информације.

Ово тужилаштво је дужно да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца који се у том случају саопштава на записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се у том случају рачунају као да је захтев поднет у писменој форми.
Право на приступ информацијама од јавног значаја може бити ограничено из разлога предвиђених у члановима од 9 до 14 овог Закона.

У току 2011 године у Вишем јавном тужилаштву у Нишу је било једанаест (11) писаних захтева за приступ информацијама од јавног значаја од којих су девет (9) усвојена а два (2) одбијена.        
  
Заинтересована лица, грађани и представници медија, су се овом Тужилаштву обраћали усменим захтевима, којима је удовољавано уз поштовање ограничења из чл.9.   Закона о слободном приступу јавним информацијама, о којим захтевима је вођена само незванична евиденција, због недостатка одговарајућих правних аката којима би се регулисало вођење исте, са напоменом да ће се у току 2012 године водити и званична евиденција и о усменим захтевима за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже ово Тужилаштво.

Образац захтева можете преузети овде.

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Начин остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Више јавно тужилаштво у Нишу уређен је Правилником о приступу јавним информацијама који је донет 15.01.2008.године.

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона је информација са којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу а односи се на све оно о чему јавност има оправдам интерес да зна.

У складу са чланом 5. наведеног Закона, свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном, тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

У примени Закона о слободном приступу информацијама се мора поштовати начело једнакости предвиђено чланом 6 овог Закона, а која се односи на то да  права из овог закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев тражиоца информација од јавног значаја се подноси у писменој форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца као и што прецизнији опис информације која се тражи и друге податке који ће омогућити проналажење одговарајуће информације.
Тражилац информације није дужан да наведе разлог за захтев.

Поступање по захтеву

Тужилац, односно овлашћено лице у тужилаштву је дужно да у најкраћем року а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију или му изда копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање  или заштиту здравља становништва  и животне средине, овај орган  мора да поступи по захтеву у року од 48 сати.

У случају да овај орган из оправданих разлога није у могућности да поступи у року наведеном у ставу 1, дужан је да одмах, а најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, о томе обавести подносиоца захтева и да му одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда односно упути копију тог документа.

Ако овај орган одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи информацију, да му изда односно упути копију документа који садржи информацију, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи као и да у решењу упути тражиоца информације на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Ако овај орган не одговори на захтев у предвиђеним роковима тражилац информације може поднети жалбу Поверенику за информације.

Ово тужилаштво је дужно да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца који се у том случају саопштава на записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се у том случају рачунају као да је захтев поднет у писменој форми.
Право на приступ информацијама од јавног значаја може бити ограничено из разлога предвиђених у члановима од 9 до 14 овог Закона.

У току 2011 године у Вишем јавном тужилаштву у Нишу је било једанаест (11) писаних захтева за приступ информацијама од јавног значаја од којих су девет (9) усвојена а два (2) одбијена.        
  
Заинтересована лица, грађани и представници медија, су се овом Тужилаштву обраћали усменим захтевима, којима је удовољавано уз поштовање ограничења из чл.9.   Закона о слободном приступу јавним информацијама, о којим захтевима је вођена само незванична евиденција, због недостатка одговарајућих правних аката којима би се регулисало вођење исте, са напоменом да ће се у току 2012 године водити и званична евиденција и о усменим захтевима за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже ово Тужилаштво.